Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 3

Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 3 trình bày các nội dung chính sau: Nội dung của hồ sơ mời thầu và nội dung hồ sơ dự thầu xây lắp.