Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 4

Bài giảng Hợp đồng và đấu thầu xây dựng: Chương 4 trình bày các nội dung chính sau: Lập giá dự thầu xây dựng, quy trình lập giá dự thầu xây dựng, xác định giá dự thầu xây dựng.