Ứng dụng phương pháp Taguchi nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến bán kính đáy sản phẩm khi dập thủy tĩnh

Trong bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến bán kính đáy sản phẩm khi dập thủy tĩnh phôi tấm theo phương pháp Taguchi. Kết quả nghiên cứu đưa ra được mối quan hệ giữa các thông số công nghệ như áp suất chặn (Qch), chiều sâu tương đối của cối (H*) và chiều dày phôi tương đối (S*) đến bán kính đáy sản phẩm.