Ứng dụng phần mềm PSCAD xây dựng mô hình mô phỏng sét đánh đường dây truyền tải điện cao áp

Bài viết sử dụng phần mềm PSCAD xây dựng mô hình mô phỏng sét đánh đường dây truyền tải điện cao áp đối với hai trường hợp: Đường dây truyền tải có một dây chống sét (DCS) và đường dây truyền tải có hai DCS.