Ứng dụng mô hình HEC - HMS và HEC - RAS đánh giá ảnh hưởng của hồ chứa đến dòng chảy mùa cạn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Bài viết này ứng dụng các mô hình HEC - HMS và HEC - RAS để tính toán phục hồi dòng chảy tự nhiên và so sánh với số liệu thực đo tiến hành tính dòng chảy mùa cạn tháng 1 đến tháng 8 các năm 2009, 2010 là năm ít nước, có mùa lũ thuộc loại nhỏ nhằm đánh giá ảnh hưởng của hồ chứa đến dòng chảy cạn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.