Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS đánh giá diễn biến chất lượng không khí, thử nghiệm cho khu vực Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh

Bài viết trình bày kết quả đánh giá diễn biến chất lượng môi trường không khí bằng công nghệ viễn thám và GIS, thử nghiệm cho khu vực 04 tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng và Bắc Ninh. Kết quả nhận được cho thấy, phân bố hàm lượng PM 10 xác định từ ảnh vệ tinh có sự phù hợp với các giá trị tại các trạm đo.