Tạp chí Môi trường: Số 12/2019

Tạp chí Môi trường: Số 12/2019 trình bày các nội dung chính sau: Đẩy mạnh các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường không khí, cần giải pháp căn cơ để bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu trong giai đoạn mới, Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về giảm thiểu rác thải nhựa đại dương,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.