Tạp chí Môi trường: Số 11/2019

Tạp chí Môi trường: Số 11/2019 trình bày các nội dung chính sau: Dự án Luật Bảo vệ môi trường và Luật Đất đai, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông, ASOEN Việt Nam năm 2019: Tích cực đẩy mạnh triển khai các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực môi trường, luật Chăn nuôi năm 2018 - Quan điểm mới trong xử lý chất thải chăn nuôi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.