Quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

Ngày nay, trong xu thế hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp vận tải biển nói riêng đều phải chấp nhận cạnh tranh. Để cạnh tranh thắng lợi, các doanh nghiệp vận tải biển phải tìm mọi cách tăng năng lực cạnh tranh của mình. Bài báo trình bày những khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược, nội dung của quá trình quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp vận tải biển, và những lưu ý cho các nhà quản lý các doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam khi thực hành quản trị chiến lược trong doanh nghiệp vận tải biển của mình.