Nghiên cứu phương pháp nâng cao độ chính xác trong phân tích đồng vị phóng xạ các mẫu thực vật hóa tro

Bài viết phân tích đồng vị phóng xạ 238U, 232Th và 40K trong một số mẫu thực vật hóa tro bằng phổ kế gamma HPGe. Trong phân tích mẫu phóng xạ môi trường trên phổ kế gamma thì các đỉnh năng lượng thấp luôn khó khăn khi xử lí và gây ra sai số lớn do ảnh hưởng của nền phông lớn tại đỉnh năng lượng.