Lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh nước vào kế hoạch quản lý vận hành hệ thống thủy lợi trạm bơm thống nhất thuộc hệ thống thủy lợi Nam Thái Bình

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu thí điểm “lồng ghép Biến đổi khí hậu và an ninh nước vào kế hoạch quản lý vận hành hệ thống thủy lợi trạm bơm Thống Nhất thuộc hệ thống thủy lợi Nam Thái Bình”. Kết quả đã xây dựng được Kế hoạch quản lý vận hành hệ thủy lợi trạm bơm Thống Nhất đã được lồng ghép BĐKH và ANN. Kế hoạch đã được triển khai năm 2016.