Giáo trình Vật liệu cơ khí - ThS. Châu Minh Quang

Nội dung của cuốn giáo trình được cụ thể hóa trong 7 chương, mỗi một chương đều có một nội dung riêng nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 7 chương của cuốn giáo trình được trình bày theo thứ tự cụ thể như sau: Chương 1 - Cấu tạo tinh thể của vật liệu, chương 2 - Giản đồ trạng thái của hợp kim hai cấu tử, chương 3 - Gang, chương 4 -Thép, chương 5 - Kim loại và hợp kim màu, chương 6 - Vật liệu phi kim loại, chương 7 - Vật liệu mới. Mời các bạn cùng tham khảo.