Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Infopath 2010

Microsoft InfoPath (tên đầy đủ Microsoft Office InfoPath) là một ứng dụng được sử dụng để phát triển XML nhập dữ liệu dựa trên hình thức, bước đầu phát hành như là một phần của Microsoft Office 2003 Professional. Tính năng chính của InfoPath là khả năng để xem các tài liệu XML và tác giả với-nhiều liên kết một trong số các dữ liệu khác nhau các nhóm ( lược đồ ). Cùng tham khảo các chức năng của Infopath phiên bản 2010 trong ebook "Hướng dẫn sử dụng Infopath 2010" sau đay.