Giáo trình Hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g - Tập 1

Sách gồm 2 tập, được thiết kế thành 3 phần chính. Trong cuốn tập 1 này bao gồm nội dung của 2 phần đầu như sau. Phần 1 giới thiệu các điểm cơ bản về PL/SQL, giới thiệu các tính năng Oracle Database 10g phiên bản 2 gần đây và các tính năng Oracle Database 11g mới, trình bày các điểm cơ bản của PL/SQQL và giải thích các khái niệm về ngữ nghĩa, các kiểu dữ liệu, các cấu trúc điều khiển và sự quản lý rỗi. Phần 2 trình bày về lập trình PL/SQL, hướng dẫn cách sử dụng các công cụ mạnh để phát triển các ứng dụng cơ sở dữ liệu phù hợp nhu cầu thực tế và mang lại hiệu quả ứng dụng cao, bao gồm các hàm và thủ tục, các tập hợp, các gói, các bộ kích khởi và các đối tượng lớn Oracle.