Ebook Con người và môi trường: Phần 1

Ebook Con người và môi trường: Phần 1 trình bày các khái niệm cơ bản về tài nguyên, môi trường và sinh thái, tài nguyên nước và ô nhiễm môi trường nước. Mời các bạn tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)