Đánh giá phân bố tổn thất qua các khối vùng của tổ máy thuận nghịch bơm - tuabin bằng mô phỏng số 3D

Nghiên cứu sử dụng phần mềm mô phỏng số ANSYS-Fluent để phân tích và đánh giá phân bố tổn thất trong các khối vùng của một tổ máy thuận nghịch bơm –tuabin trong hai chế độ bơm và tuabin. Bài toán ổn định 3 chiều (3D) trên mô hình rối k-ε được sử dụng. Tổ máy mô hình mô phỏng bao gồm các khối như buồng xoắn, lưới cánh hướng, bánh công tác, ống hút ra và khoảng trống giữa các khối.