Bài giảng Phương pháp số - Chương 4: Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến

Bài giảng Phương pháp số - Chương 4: Tính gần đúng nghiệm của phương trình phi tuyến trình bày các nội dung chính sau: Nghiệm và khoảng phân ly nghiệm, một số phương pháp lặp để tìm nghiệm gần đúng của phương trình phi tuyến, vận dụng các phương pháp trên vào các bài toán thực tế.