Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Các giao thức chọn đường

Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các giao thức chọn đường cụ thể trên Internet. Nội dung cụ thể gồm có: Vấn đề phân cấp trong chọn đường, chọn đường nội vùng (Intra-domain): RIP, OSPF, chọn đường liên vùng (Inter-domain): BGP.