Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế

Bài giảng học phần Tin học ứng dụng - Chương 3: Ứng dụng excel trong một số bài toán kinh tế. Nội dung trong bài này giới thiệu các hàm tài chính trong excel như: Các hàm khấu hao tài sản cố định, các hàm đánh giá hiệu quả vốn đầu tư, các hàm tính giá trị đầu tư chứng khoán.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)