Nghiên cứu chế độ thủy lực và phương án cải tạo tràn xả lũ Mỹ Lâm - Phú Yên bằng mô hình Flow-3D

Bài viết sử dụng mô hình thủy lực 3 chiều Flow 3D trong mô phỏng dòng chảy qua tràn, bể tiêu năng Mỹ Lâm, Phú Yên. Mô hình thủy động lực học Flow 3D dựa trên hệ phương trình Navier-Stokes là công cụ hữu hiệu trong mô phỏng các đặc tính thủy lực phức tạp của dòng chảy qua các công trình thủy lợi.