• Ebook Hướng dẫn giải các bài tập xác suất - thống kê: Phần 2

    Ebook Hướng dẫn giải các bài tập xác suất - thống kê: Phần 2

    Nối tiếp phần 1 của cuốn ""Hướng dẫn giải các bài tập xác suất - thống kê": Phần 2 tiếp tục trình bày hướng dẫn giải các bài tập của tính toán xác suất của một biến cố, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, bài toán ước lượng tham số, một số bài toán kiểm định giả thuyết đơn giản, bài toán tương quan và hồi quy.

     97 p utc2 26/10/2020 160 1

  • Ebook Hướng dẫn giải các bài tập xác suất - thống kê: Phần 1

    Ebook Hướng dẫn giải các bài tập xác suất - thống kê: Phần 1

    Ebook "Hướng dẫn giải các bài tập xác suất - thống kê": Phần 1 trình bày các nội dung về lý thuyết và các dạng bài tập sau: Tính toán xác suất của một biến cố, biến ngẫu nhiên và hàm phân phối, bài toán ước lượng tham số, một số bài toán kiểm định giả thuyết đơn giản, bài toán tương quan và hồi quy.

     229 p utc2 26/10/2020 119 0

  • Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 4 - Hoàng Đức Thắng

    Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 4 - Hoàng Đức Thắng

    Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 4: Lý thuyết mẫu và ước lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng thể và mẫu, các đặc trưng tổng thể, các đặc trưng mẫu, lý thuyết ước lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     6 p utc2 26/10/2020 29 0

  • Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

    Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 2 - Hoàng Đức Thắng

    Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 2: Biến ngẫu nhiên" cung cấp cho người học các khái niệm về biến ngẫu nhiên, quy luật phân phối xác suất, hàm phân phối, các đặc trưng của biến ngẫu nhiên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     12 p utc2 26/10/2020 46 0

  • Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng

    Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 1 - Hoàng Đức Thắng

    Bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 1: Đại cương về xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về tập hợp, các quy tắc đếm, biến cố ngẫu nhiên, xác suất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     12 p utc2 26/10/2020 70 0

  • Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

    Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 3 - Hoàng Đức Thắng

    Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 3: Một số phân phối xác suất thường gặp" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân phối nhị thức, phân phối siêu bộ, phân phối Poisson, phân phối chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     9 p utc2 26/10/2020 43 0

  • Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 5 - Hoàng Đức Thắng

    Bài giảng Xác suất thống kê A: Chương 5 - Hoàng Đức Thắng

    Phần tiếp theo của bài giảng "Xác suất thống kê A - Chương 5: Kiểm định giả thiết thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, kiểm định giả thiết về tham số, so sánh tỉ lệ với một số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     11 p utc2 26/10/2020 33 0

  • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 2: Giải gần đúng phương trình phi tuyến

    Bài giảng Phương pháp tính - Chương 2: Giải gần đúng phương trình phi tuyến

    Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 2: Giải gần đúng phương trình phi tuyến” giới thiệu khoảng cách ly nghiệm, cách giải gần đúng pt f(x) = 0. công thức sai số tổng quát, phương pháp chia đôi, phương pháp lặp Newton,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     47 p utc2 26/10/2020 26 0

  • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính

    Bài giảng Phương pháp tính - Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính

    Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 3: Hệ phương trình tuyến tính” cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp Gauss, phương pháp nhân tử LU, phương pháp Cholesky, chuẩn, hệ phương trình ổn định và số điều kiện,… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     43 p utc2 26/10/2020 32 0

  • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 1: Khái niệm về số gần đúng và sai số

    Bài giảng Phương pháp tính - Chương 1: Khái niệm về số gần đúng và sai số

    Bài giảng “Phương pháp tính - Chương 1: Khái niệm về số gần đúng và sai số” trình bày về khái niệm sai số, phân loại sai số, cách biểu diễn sai số, cách biểu diễn số thập phân. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

     24 p utc2 26/10/2020 27 0

  • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 4: Nội suy và xấp xỉ hàm

    Bài giảng Phương pháp tính - Chương 4: Nội suy và xấp xỉ hàm

    Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 4: Nội suy và xấp xỉ hàm” cung cấp cho người học các kiến thức: Đa thức nội suy Lagrange, đa thức nội suy Newton, Spline bậc 3, bài toán xấp xỉ thực nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

     52 p utc2 26/10/2020 28 0

  • Bài giảng Phương pháp tính - Chương 5: Tính gần đúng - Đạo hàm và tích phân

    Bài giảng Phương pháp tính - Chương 5: Tính gần đúng - Đạo hàm và tích phân

    Bài giảng “Phương pháp tính – Chương 5: Tính gần đúng đạo hàm và tích phân” cung cấp cho người học các kiến thức: Tính gần đúng đạo hàm, tính gần đúng tích phân. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Toán học và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

     24 p utc2 26/10/2020 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số