Ứng dụng mô hình MIKE 11 ST đánh giá khả năng tái tạo cát sỏi lòng sông Hồng từ trạm thủy văn Sơn Tây đến Hưng Yên

Việc áp dụng công cụ mô hình toán trong bài toán đánh giá khả năng tái tạo cát sỏi lòng sông là rất cần thiết. Bài báo này sử dụng mô hình MIKE 11 ST để xác định tải lượng trầm tích, lượng cát, sỏi vận chuyển trong đoạn sông Hồng từ trạm thủy văn Sơn Tây đến Hưng Yên. Kết quả thiết lập các thông số thủy lực và bùn cát của mô hình dựa vào dữ liệu quan trắc từ năm 2005 đến 2010, với các chỉ tiêu đánh giá mô hình: NASH và sai số tổng lượng đạt mức độ cho phép.