Ứng dụng card NI-Myrio - 1900 để giám sát và phân tích rung động cho các thiết bị công nghiệp

Bài viết đề xuất nghiên cứu ứng dụng Card NI-MyRIO-1900 để thực hiện việc đo và giám sát độ rung cho các máy móc, các thiết bị trong sản xuất công nghiệp. Nhóm tác giả đã nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thông số kỹ thuật và các đặc tính làm việc card-NI-MyRIO-1900, từ đó đề xuất thuật toán đo và giám sát độ rung cho thiết bị công nghiệp.