Tổng hợp nội suy bộ điều chỉnh của các hệ thống cơ điện tử nhiều vòng

Bài viết khảo sát và đề xuất một cách thức mới tổng hợp bộ điều chỉnh của các hệ thống điều khiển tự động nhiều vòng bằng phương pháp số trong miền ảnh thực. Thiết lập cơ sở tổng hợp bộ điều chỉnh dựa trên phương pháp nội suy thực, xây dựng phương trình và thuật toán tổng hợp, tính toán và hiệu chỉnh tham số của các bộ điều chỉnh sao cho hệ thống được tổng hợp đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng cho trước.