Tạp chí Môi trường: Số 5/2019

Tạp chí Môi trường: Số 5/2019 trình bày các nội dung chính sau: Tăng cường hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn ở Việt Nam, kết quả rà soát các văn bản pháp luật và đề xuất phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, thực trạng và giải pháp quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hải Phòng, một số đề xuất mới về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.