Tạp chí Môi trường: Số 1/2018

Tạp chí Môi trường: Số 1/2018 trình bày các nội dung chính sau: Một số định hướng trong công tác quản lý nhà nước về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát huy vai trò xung kích của Hội Nông dân trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, Thái Nguyên tập trung đầu tư các nguồn lực cho công tác bảo vệ môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.