Nghiên cứu xây dựng bộ sinh số ngẫu nhiên tích hợp với nhiều hệ điều hành

Bài viết này trình bày một nghiên cứu thiết kế bộ sinh số dựa trên hiện tượng jitter thời gian của CPU sử dụng trên hệ điều hành Linux và Windows. Số ngẫu nhiên sinh ra được đánh giá và vượt qua hầu hết các phép test thống kê của NIST.