Nghiên cứu điều khiển lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ xăng bằng phương pháp điều khiển bám tối ưu tích phân LQIT tự chỉnh theo mô men

Bài viết này mô tả phương pháp điều khiển bám tối ưu tích phân LQIT tự chỉnh bằng phương pháp nhận dạng tham số và mô hình hàm truyền hoặc mô hình trạng thái của một hệ mô hình toán phi tuyến đã biết là động cơ đốt trong bằng công cụ System Identification Toolbox.