Nghiên cứu điều khiển gài số cho hệ thống truyền lực AMT

Hệ thống truyền lực AMT (Automated Manual Transmission) là loại hệ thống truyền lực có cấp loại bánh răng và được tự động hóa điều khiển quá trình chuyển số bằng bộ phận chấp hành điện hoặc thủy lực. Bài viết trình bày việc xây dựng mô hình bộ phận chấp hành gài số, mô phỏng điều khiển gài số và khảo sát ảnh hưởng của lực gài đến thời gian gài số.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)