Nghiên cứu đánh giá tác động của hồ đập đến dòng chảy lưu vực sông Srepok bằng mô hình HYPE

Phát triển thủy điện, hồ chứa ở Việt Nam, đặc biệt là ở lưu vực sông Srêpôk có ảnh hưởng không nhỏ đến hệ sinh thái tự nhiên. Trong nghiên cứu này, bài báo sẽ tìm hiểu, đánh giá tác động của các đập thủy điện đối với dòng chảy tự nhiên tại lưu vực sông Srepok ở Tây Nguyên Việt Nam. Nghiên cứu phân tích hai kịch bản có và không có hồ chứa để so sánh dòng chảy thực đo với dòng chảy được mô phỏng dựa trên mô hình HYPE.