Nghiên cứu đánh giá biến động dòng chảy mặt và chất lượng nước sông Nhuệ - Đáy trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Bài viết này tập trung vào việc nghiên cứu ứng dụng các mô hình toán (MIKE NAM, MIKE 11 HD và MIKE 11 Ecolab) nhằm mô phỏng và đánh giá diễn biến chất lượng nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy trong bối cảnh biến đổi khí hậu.