Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng chất đóng rắn dietylenglycoluretan (DGU) tới tính chất cơ lý và tính chất điện của sơn UR-231.VN

Trên tên lửa, các chi tiết linh kiện điện, điện tử, máy thông tin liên lạc và hệ thống máy tính trên khoang đều được sử dụng nhiều loại sơn có nguồn gốc polyme. Bài viết trình bày một số kết quả khảo sát ảnh hưởng của tỉ lệ nhựa este epoxy alkyd (E-30) và chất đóng rắn dietylenglycoluretan (DGU) tới tính chất cơ lý và tính chất điện của màng sơn UR-231.VN