Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến năng suất và chất lượng cắt vải khi cắt bằng tia laze

Trong bài viết này, nhóm tác giả dùng phương pháp thực nghiệm để đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ như chiều dày cắt, công suất và tốc độ cắt đến hình dạng, kích thước sản phẩm, chất lượng vết cắt.