Kỹ thuật bảo trì kết cấu bê tông rỗng thoát nước: Tổng hợp kết quả nghiên cứu quốc tế và các đề xuất nâng cao hiệu quả ở Việt Nam

Bài viết này tổng hợp các vấn đề quan trọng liên quan đến công việc kiểm tra và bảo trì kết cấu BTRTN từ các cuốn sổ tay hay tài liệu hướng dẫn đã được công bố bởi các tổ chức nghiên cứu quốc tế. Bên cạnh đó, dựa trên các thách thức và đặc điểm môi trường đô thị Việt Nam, bài viết đề xuất các giải pháp bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả bảo trì kết cấu BTRTN ở Việt Nam.