Giáo trình Phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật

Nội dung giáo trình phản ánh một cách tương đối có hệ thống các
phương pháp dạy học kỹ thuật công nghiệp. Tác giả đã có sự chú
trọng thỏa đáng tới việc chỉ dẫn các bước tiến hành đối với mỗi
phương pháp dạy học cụ thể. Phần 1 giáo trình gồm 3 chương đầu với nội dung như sau: Một số điểm cơ bản về chương trình và nội dung dạy học trong trường THCN và dạy nghề; phương pháp dạy học; phương pháp dạy thực hành kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.