Giáo trình Kinh tế học: Phần 1 - TS. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên)

Giáo trình Kinh tế học do TS. Nguyễn Minh Tuấn (chủ biên) biên soạn trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản cần thiết để hiểu rõ các quy luật kinh tế, nắm bắt được tình hình kinh tế nói chung và có cái nhìn tổng quát đối với toàn bộ nền kinh tế, để từ đó sinh viên có thể theo dõi tình hình kinh tế của các quốc gia, hiểu rõ các vấn đề kinh tế được tranh luận trong giới báo chí, dự đoán các kết quả có thể xảy ra trong tương lai dựa vào phân tích các quy luật kinh tế trong tình hình hiện tại. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.