Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo Việt Nam

Bài viết Giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo Việt Nam bao gồm những nội dung về biến đổi khí hậu tại vùng biển, vùng bờ biển và hải đảo VN; kết quả nghiên cứu, đánh giá về tác động xấu của biến đổi khí hậu tới vùng biển, bờ biển, hải đảo VN và một số nội dung khác.