Giải pháp phát triển kinh tế biển Kiên Giang

Bài viết này phân tích tình hình phát triển kinh tế biển Kiên Giang trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả phân tích thực trạng phát triển kinh tế biển tỉnh Kiên Giang là căn cứ quan trọng để tác giả đề xuất các biện pháp có tính chiến lược trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế biển và làm giàu từ biển, bao gồm: tối ưu hóa cơ cấu ngành kinh tế biển; tăng cường công tác thăm dò, dự báo các nguồn lợi của biển đảo; đẩy mạnh quản lý toàn diện kinh tế biển đảo; tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng hàng hải và bảo vệ môi trường biển.