Ebook Tích trữ và chuyển hoá năng lượng hoá học, vật liệu và công nghệ - Ngô Quốc Quyền

Cuốn sách "Tích trữ và chuyển hoá năng lượng hoá học, vật liệu và công nghệ" có nội dung gồm 3 chương: Chương 1 trình bày về năng lượng hoá học và sự chuyển hoá sang các dạng năng lượng khác, chương 2 là về quang điện hoá, chương cuối cùng là những kiến thức về nguồn điện hoá học. Mời các bạn cùng tham khảo.