Ebook Quan trắc chất lượng môi trường: Phần 1

Ebook Quan trắc Chất lượng Môi trường: Phần 1 sẽ cung cấp những
kiến thức cơ bản về quy trình quan trắc các thành phần môi trường, các loại trạm trong hệ thống quan trắc môi trường, các chỉ tiêu, tần số, thời gian quan trắc, kỹ thuật thu mẫu và bảo quản mẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo