Ebook Giải pháp Bảo trì mạng nội bộ: Phần 2 - NXB Thống Kê

Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày 4 chương 5,6,7,8 của sách với nội dung như sau: Chương 5. Máy in mạng, chương 6. Mạng internet dùng chung, bảo mật là nội dung của chương 7, và cuối cùng chương 8. Bảo trì. Ebook Giải pháp bảo trì mạng nội bộ dành cho người cài đặt mạng máy tính và giờ đây đang phải đối mặt với vấn đề bảo trì nó, sẽ khá hữu ích nếu bạn tham khảo sách với mục đích tìm hiểu thêm về bảo trì mạng nội bộ.