Ebook Các luật và pháp lệnh trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, thể thao, du lịch, khoa học công nghệ và môi trường: Phần 1

Nội dung e book được chia thành 2 phần, ở phần 1 sách trình bày về: Các luật và pháp lệnh trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, thể thao, du lịch. Nhằm cung cấp cho bạn đọc đặc biệt là những cán bộ chính quyền, các cấp, các ngành và sinh viên có tài liệu nghiên cứu, học tập và thi hành đúng pháp luật, vì vậy mà ebook được ấn hành.