Điều khiển và giám sát động cơ servo trên LabVIEW sử dụng phần cứng arduino

Bài viết trình bày cách thức để tích hợp phần mềm LabVIEW với phần cứng của hãng Arduino và thực hiện mô hình ứng dụng trên cơ sở đã tích hợp thành công.