Đề xuất thuật toán thay thế cache cho kiến trúc Internet Web caching của nhà cung cấp dịch vụ internet

LRU-EXT lưu trữ những nội dung web đã được loại bỏ khỏi web cache bởi thuật toán LRU vào một bộ nhớ cache mở rộng ngay trong thiết bị mạng. Trong quá trình sử dụng, những nội dung web này sẽ được lấy ra thay vì phải tìm kiếm ở các thiết bị khác cùng tầng mạng hoặc ở tầng mạng cao hơn. Việc đó giúp giảm thời gian đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.