Đánh giá hiệu năng của chip đa nhân với các cấp cache

Bài viết trình bày việc xây dựng mô hình rút gọn, các biểu thức tính các tham số hiệu năng và sau đó tính toán các tham số hiệu năng trên cơ sở sử dụng mạng hàng đợi đóng đa lớp công việc dạng tích (MCPFCQN) với 05 tham số: Số lượng khách hàng, thời gian chờ đợi, thời gian đáp ứng, mức độ sử dụng và thông lượng.