Đánh giá hệ thống điều khiển hỏa lực cho xe tăng

Bài viết trình bày kết quả của việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo giá hiệu chỉnh và đồng bộ hệ thống điều khiển hỏa lực theo cấu hình do Hungary cải tiến trên xe tăng T54B, bao gồm các hệ mô phỏng truyền động nòng pháo, tháp pháo và khối đánh giá chất lượng hệ thống.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)