Đánh giá hệ thống chuyển tiếp gia tăng thu thập năng lượng vô tuyến trong điều kiện có và không có máy phát năng lượng cố định

Bài viết tiến hành so sánh hiệu năng của mạng chuyển tiếp gia tăng thu thập năng lượng trong điều kiện có và không có máy phát năng lượng cố định.