Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 3 - ThS. Phan Đình Duy

Chương 3 - Ứng dụng họ vi điều khiển 8051. Chương này giúp người học: Hiểu được một số ứng dụng của vi điều khiển trong thực tế, biết được cách sử dụng các thành phần trong 8051 vào ứng dụng, biết được quy trình xây dựng một ứng dụng sử dụng vđk 8051, vận dụng để viết các chương trình ứng dụng đơn giản sử dụng 8051.