Bài giảng Toán 2: Chương 4 - Nguyễn Anh Thi

bài giảng Toán 2 Chương 4 Phương trình vi phân trình bày về: Định nghĩa phương trình vi phân, phân cấp phương trình vi phân, phương trình vi phân dạng tách biến, phương trình vi phân toàn cầu, phương trình vi phân đẳng cấp, giải các phương trình vi phân, cấu trúc nghiệm của phương trình vi phân, tìm nghiệm riêng,... Mời các bạn cùng tham khảo.