Bài giảng Toán 2: Chương 3 - Nguyễn Anh Thi

Bài giảng Toán 2 Chương 3 Dãy số trình bày các nội dung về: Dãy số hội tụ, một số tính chất, dãy đơn điệu - dãy bị chặn, chuỗi số thực, chuỗi số hội tụ, chuỗi hình học, các tính chất, tiêu chuẩn phân tích, hội tụ tuyệt đối,... Mời các bạn cùng tham khảo.